Little Richard

Prachtige herinnering aan Richard Penniman, 1932-2020. Wat een hard leven … En u hebt er vast op gedanst, keurig lied, maar dit was de originele tekst:

‘Tutti frutti, good booty/If it don’t fit, don’t force it/Make it greasy, goes in easy.’